Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Anevrizmal Subaraknoid Kanama Sonrası Akciğer Komplikasyonları: Klinik Değerlendirme
Necati ÜÇLER
1Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman

Özet

Giriş: Anevrizmal subaraknoid kanama (SAK) sonrası gelişen pulmuner komplikasyonlar bu hastaların medikal tedavisini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada SAK sonrası pulmuner komplikasyonların sıklığını ve hastaların sonuçlarına etkilerinin değerlendirmesi yapıldı.

Gereç ve Yöntem:Mayıs-2016 Mayıs ile Mayıs 2019 arası SAK nedeni ile Adıyaman Üniveristesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD"da tedavi edilen tüm hastaların kayıtlarını değerlendirdik. Bunlardan anevrizmal SAK geçiren hastalardan, 4 gün içinde cerrahi olarak klipleme ameliyatı yapılan hastalar değerlendirmeye alındı. Sonuçlar en uzun takip süresinde (ortalama: 13 ay) Glasgow Outcome Skalası (GOS) kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Anevrizmal SAK geçiren hastalardan, 4 gün içinde cerrahi olarak klipleme ameliyatı yapılan 66 hasta değerlendirmeye alındı. Bunların 20"sinde (%30.3: 20/66) pulmuner komplikasyon tespit edildi. Bu hastaların nazokomiyal pnömoni 6"sında (%9:6/66), konjestiv kalp yetmezliği 5 hastada (%7.5: 5/66), nörojenik pulmuner ödem 2 hastada (%3: 2/66), pulmuner emboli 3 hastada (%4: 3/66) ve diğer akciğer sorunları 4 hastada (%6: 4/66). Vazospaszma bağlı gecikmiş iskemik nörolojik defisit oranı pulmuner komplikasyon oranı yüksek olan hastalarda (%63), bu sorunu olmayanlardan yüksek idi (%31: p:0.001). Pulmuner komplikasyonu olan hastalarda tedavi sonuçları (ortalama GOS: 3.3), bu komplikasyonu olmayanlardan kötü idi (ortalama GOS: 4, p:0.001).

Sonuç: Anevrizmal SAK sonrası GOS düşük skorları pulmuner komplikasyon yaşayan hastalarda daha sık görülmüştür. Pulmuner komplikasyonu olan hastalar vazosazpma bağlı iskemik nörolojik sorunlar yaşama ihtimali artmıştır.