Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Beyinsapı Gliomları
Selahattin BİÇER1,Yusuf TÜZÜN1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye

Özet

Beyinsapı gliomları anatomik olarak kranial kısımda diensefalon, kaudal kısımda omurilik ile sınırlı; mesensefalon, pons ve medulla oblangatanın oluşturduğu beyinsapından köken alan heterojen bir tümör grubunu tanımlamaktadır. Sıklıkla çocuklarda görülmekte olup pediatrik santral sinir sistemi tümörlerinin yaklaşık %10-20 sini kapsamaktadır. Hastalarda başvuru sırasında klasik triad olarak kranial sinir felci, ataksi ve uzun traktus bulguları sıklıkla görülmesine rağmen; kusma, baş ağrısı, davranış değişiklikleri, inatçı hıçkırık, hafıza kaybı, sık kâbus görme, idrar kaçırma gibi çok geniş spektrumda belirti ve bulgular görülebilmektedir. Özellikle manyetik rezonans görüntüleme modalitelerinin kullanıma girmesi ile birlikte beyinsapı gliomlarının doğru teşhisinde ve tedavi planlamasında ciddi bir avantaj sağlanmıştır. Heterojen bir neoplastik grubu içermesi ve elegan beyinsapı yapılarını içermesi nedeniyle standardize edilmiş bir tedavi yöntemi olmayıp; cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, steroid kullanımı, monoklonal antikor, immünoterapi gibi çeşitli tedavi modaliteleri hasta bazlı olarak değerlendirilmektedir.