Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Periferik Sinir Stimülasyonu: Endikasyonlar, Cerrahi Teknik ve Komplikasyonlar
Ömer Batu HERGÜNSEL1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Periferik sinirlerin elektriksel uyarımı, 1960"lı yıllardan günümüze ağrı tedavisinde kullanılmaktadır. Perkütan stimülatörlerin geliştirilmesi ve uygulama tekniklerinin daha rafine hâle getirilmesiyle birlikte; oksipital nevralji, kronik migren, trigeminal nöropatik ağrı, küme baş ağrısı gibi kraniyofasyal ağrı sendromlarının yanı sıra, kompleks bölgesel ağrı sendromu, postherpetik nevralji, inme sonrası ağrı ve periferik sinir yaralanmaları gibi farklı ağrı tiplerinin tedavisinde kullanılan kapsamlı bir nöromodülasyon tekniği hâline gelmiştir. Olgu serilerinin ve randomize kontrollü klinik çalışmaların artmasıyla etkinliği ve endikasyonları giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Periferik sinir stimülasyonu, girişimsel ve medikal tedavilerden yarar görmemiş, fokal kronik ağrı yakınmaları olan hastalarda minimal invazif ve etkin bir tedavi seçeneği sunmaktadır.