Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 3
BEYİN VENÖZ DRENAJ DOMİNANTLIĞININ ANJİOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Barbaros DURGUN1, Alper ATASEVER1, Erhan T. ILGIT2, M. Okay ÇİZMELİ2, Engin YILMAZ1, H. Hamdi ÇELİK1
1Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radiodiagnostik Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Venoz drenaj dominantlığı, anjiografik anlamda, hangi arteria carotis interna 'dan radyokontrast madde verilirse verilsin, sadece veya çoklukla bir taraftaki venoz sinüslerden drenaj olmasını ifade eder.

Bu çalışmada DSA sistemi ile bilateral karotid anjiografileri yapılmış olan 189 olgu venöz drenaj dominantlığı açısından değerlendirilmiştir.

Beyin venöz drenaj dominantlığının özellikle radikal boyun diseksiyonu yapılacak hastalarda, vena jugularis internaya invazyonu olan boyun tümörü veya vena jugularis interna ligasyonunu gerektirebilecek glomusa jugulare tümörünün çıkarılacağı hastalarda ameliyat öncesi bilinmesinin büyük önemi vardır.