Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Disk Hernisi Nedenli Radikülopatilerde Medikal Tedavi
Derya KARAOĞLU GÜNDOĞDU1,Ender KÖKTEKİR1,Şeref DOĞAN2
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Özet

Boyun ağrısı yaygın sağlık problemlerinden biridir. Boyun ağrısı servikal disk hernisi hastalığına (SDHH) bağlı olabilir. SDHH aslında yaş ilerledikçe ortaya çıkan dejeneratif sürecin bir parçasıdır. 50 yaş üstü her insanda dejeneratif sürece ait radyolojik bulgular mevcuttur. Ancak SDHH diyebilmemiz için semptom olması şarttır. Bu sebeple SDHH"da ilk hedef kişilerin semptomlarının tedavi edilmesidir.

Bu derlemede, SDHH nedenli radikülopatilerde medikal tedaviden bahsedilecektir.

Omurga kökenli hastalıklarında acil cerrahi tedavi endikasyonlarından biri yok ise genel yaklaşım hastaya önce konservatif tedavi uygulamaktır. Hasta konservatif tedaviden fayda görmez ise görüntüleme tetkikleri eşliğinde cerrahi tedavi planlanır. Çoğu omurga kökenli hastalıkta 10-14 günlük istirahat ve analjezik tedaviden sonra semptomların azaldığı bildirilmektedir. Konservatif tedavi yaklaşımları; yatak istirahati, non steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ), kas gevşetici ilaçlar, steroidler, non-farmakolojik ilaçlar, servikal boyunluk, fizik tedavi yöntemleri, epidural ya da sinir kökü blokları, faset eklem ablasyonu olarak sıralanabilir. 50 yaş üzerinde dejeneratif omurga hastalıkları toplumun hemen her kesiminde görülebilir. Konservatif tedavi seçenekleri çok fazla olsa da bunların birçoğunu hastaların uygulama fırsatları olmayabilir. Günlük hayatın rutininde yatak istirahati bile aslına uygulaması çok zor olabilen bir konservatif tedavidir. Bu bakımdan birçok hasta ağrılarının geçmesi için medikal tedaviden fayda görmeyi umar ve bunu talep eder.