Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Çocukluk Çağında Hidrosefaliye Yaklaşım ve Şant Cerrahisi: Erişkin Olgulardan Farklılıklar
Ali Kıvanç TOPUZ1,Vaner KÖKSAL2
1Nişantaşı Üniversitesi, Baypark Hospital, Beyin Cerrahisi Bölümü, Istanbul, Türkiye
2Samsun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Özet

Hidrosefali birçok nedeni, prezantasyonu ve aynı zamanda çeşitli tedavi seçenekleri olan bir durumdur. Sıklıkla karmaşık konjenital anomalilerin bir sonucu olarak veya prematüritenin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Bu durum yaşam boyu süren bir rahatsızlıktır ve bu hastaların yaşamları boyunca bakıma ihtiyaçları olma olasılığı yüksektir. Beynin ventriküler sistemi içinde BOS birikmesinden kaynaklanır ve koroid pleksustan kaynaklanan çok nadir bir tümöre bağlı BOS"un aşırı üretimi olasılığı dışında, her zaman BOS akışının tıkanmasıyla ilişkilidir. "Çocukların sadece küçük yetişkinler olmadığı" kavramı Çocuk doktorları ve pediatrik beyin cerrahları tarafından iyi bilinmelidir. Bu nedenle çocuklardaki hidrosefaliye yaklaşım yetişkinlerden farklı olmak zorundadır. Bu konudaki detaylı değerlendirmemizi ve güncel yaklaşımı sunmaktayız.