Türk Nöroşirürji Dergisi 1993 , Vol 3 , Num 1
SPONTAN İNTRASEREBRAL HEMATOMLARDA MEDİKAL TEDAVİ VE PROGNOZ (312 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ)
YAŞAR ZORLU1, SERDAR KESKEN1, MEHMET SELÇUKİ2
1SSK Tepecik Hastanesi Nöroloji Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir

Özet

Bu çalışmada 312 intraserebral hematom olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. 310 olguda medikal tedavi, 2 olguda da cerrahi girişim uygulandı. Ortalama 3 haftalık izleme sonucunda; mortalite % 27.6, günlük yaşama dönme oranı % 37.8, sekellerle iyileşme oranı ise % 34.6 olarak bulundu.

Yaş, cinsiyet ve hematomun lokalizasyonu sonuçları etkilememiştir (p <0.05). Bilinç düzeyi, hipertansiyon, hematom volümü ve hematomun ventrikule açılmış olması gibi kriterlerin ise sonuçların anlamlı olarak etkilediği saptanmıştır (p<0.01. p<0.001).

İntraserebral hematomlarda, uygulanan tedaviye ve çeşitli kliniklere göre % 30-60 arasında mortalite bildirilmektedir.