Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
İntrakraniyal Anevrizma Cerrahisinde İntraoperatif Sodyum Floresein Video Anjiografinin Tekrarlı Kullanımı ve Klinik Sonuçlarımız
Buruç ERKAN1,Ebubekir AKPINAR1,Yusuf KILIÇ1,Suat DEMIR1,Lütfi Şinasi POSTALCI1
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul

Özet

Amaç: Bu çalışmada, intrakraniyal anevrizma cerrahisinde sodyum floresein video anjiografinin (NaF-V) kullanım özelliklerini ve tekrarlayan NaF-V uygulamalarının sınırlarını tartışmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Eylül 2020 ile Haziran 2022 tarihleri arasında intrakraniyal anevrizma cerrahisi uygulanan hastalarının ameliyat sırasında ve sonrasındaki klinik bulguları ile görüntüleme sonuçları incelendi. Parent ve perforan arterlerdeki akımı kontrol etmek ve anevrizma domunun oblitrasyonunu denetlemek için NaF-V kullanıldı. Santral venöz yoldan verilen sodyum fluorescein tek doz kullanımı 5 mg/kg idi.

Bulgular: Toplamda, 92 hastada 95 operasyonda 102 anevrizma tedavi edildi. Tüm operasyonlarda en az bir kez NaF-V uygulandı, 17 operasyonda iki kez ve 3 operasyonda üç kez uygulandı. Tekrarlanan NaF-V dozları arasındaki süre 4 ila 50 dakika arasında değişmekteydi. Bu yöntem, tüm vakalarda parent ve perforan arterlerin istenen görüntülemesine olanak tanıdı, ancak üç vakada anevrizma domunun tam oblitrasyonu konusunda tatmin edici sonuçlar sağlanmasında başarısız oldu. Hiçbir vakada NaF-V ile ilgili komplikasyonla karşılaşılmadı.

Sonuç: Sodyum floresein, tekrarlayan kullanımda bile parent ve perforan arterlerin değerlendirilmesinde faydalar sunan güvenli bir maddedir. NaF-V, alternatif olarak veya çeşitli yöntemlerle birleştirildiğinde etkilidir.