Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 4
BEYİN TÜMÖR HÜCRELERİNDE GLİAL FİBRİLER ASİDİK PROTEİN VE NOROFİLAMENTLERİN BELİRLENMESİ
Berna Aksakal YILMAZ1, Meral SAKIZLI2, M. Ali ÖZCEL1, Nezih OKTAR3, Eren DEMİRTAŞ4
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Çalışmamızda, çeşitli insan beyin tümörlerinden hazırlanmış hücre kültürlerinde, intermedyer filamentlerin değerlendirilmesi ile tümörlerin sınıflandırılması, tümörün ''grade'' ile ilgisinin belirlenmesi düşünülmüş ve böylece patolojik tanıya yardımcı olunması amaçlanmıştır.

Değerlendirme sonucunda, Glial fibriler asidik protein (GFAP) ve nörofilament (NF) için kontrol grubunda özgülolmayan boyanma görülmemiş, glial tümörler dışındaki çeşitli neoplazmlarda (nörinom, non-Hodgin lenfoma, papiller adenokarsinom) negatif boyanma, çeşitli tipte glial tümörlerde ise belirgin pozitif boyanma saptanmıştır.

Çalışıllan tümörlerde NF antikoruna karşı pozitif reaksiyon gözlenmemiştir.