Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Aynı İnsizyon ile Sylvian ve İnterhemisferik Yaklaşım Kullanılarak İnsidental Tanı Konulan Sol MCA ve A2 Anevrizmasının Kliplenmesi
Abdurrahman AYCAN1,Abdurrahim TAS?1,Onur TUTAN1,Sezai AKAY1
1Yu?zu?ncu? Yıl U?niversitesi Tıp Faku?ltesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinigi, Van

Özet

Giris? ve Amac?: Serebral anevrizmalar; takibi du?s?u?nu?lmemesi, tanısı ile birlikte endovasku?ler ya da cerrahi olarak tedavisi zaman kaybedilmeden planlanması, cerrahi tedavisinin yeterli deneyim ve tecru?beye ulas?mıs? cerrahlar tarafından yapılması gereken, mortalite ve morbiditesi yu?ksek vasku?ler lezyonlardır. Kanamamıs?, insidental olarak tanısı konmus? hastaların cerrahi tedavisinin mortalite ve morbiditesi, kanamıs? anevrizma hastalarına go?re daha iyidir. Bu vakamızda insidental olarak tespit edilen sag? MCA ve distal A2 anevrizmasının cerrahi tedavisini sunmayı amac?ladık.

Gerec? ve Yo?ntem: 56 y K hasta aralıklı bas? ag?rısı s?ikayetleri ile no?roloji po- liklinig?ine bas?vurmus?. Hastanın yapılan tetkiklerinde anevrizma s?u?phesi saptanması u?zerine il dıs?ından tarafımıza refere edilmis?. Hastanın kranial BT anjio ve DSA yapıldı. Sag? MCA ve distal A2 anevrizması saptanması u?zerine cerrahi tedavi amacıyla servise yatırıldı.

Bulgular: S?uuru ac?ık koopere oryante olan hastanın GKS:15. Motor duyu defisiti olmayan hastanın kranial BT anjio ve DSA"sı yapıldı. Sag? MCA ve distal A2 anevrizması saptanması u?zerine cerrahi tedavi amacıyla servise yatırıldı.

Sonuc?: Hasta aynı insizyon ve genis? pterional kraniotomi ile cerrahiye alındı. Sag? MCA anevrizması 3 adet, distal A2 anevrizması 1 adet klips ile kliplendi. Ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon gelis?medi. Hasta Postop 14. gu?nde GKS 15 ile taburcu edildi. Anevrizma insidental olarak tespit edilen anevrizma cerrahisi kanamıs? anevrizma cerrahisine go?re daha iyi sonuc?lar vermektedir. Kanamıs? anevrizma cerrahisinde beyin o?demi, vazospazm, sisternlerde kanın olması cerrahiyi ve postop no?rolo- jik tabloyu olumsuz etkilemektedir. Bu yu?zden anevrizma tespit edildig?i andan itibaren hızlıca gerekli tetkikler yapılmalı, giris?imsel radyoloji ile birlikte hasta deg?erlendirilip anevrizmaya en uygun tedavi zaman kay- bettirilmeden yapılmalıdır.