Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
Serebrumun Ak Madde Liflerinin Sınıflandırılması
Tufan Agah KARTUM1
1Midyat Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Mardin, Türkiye

Özet

Subkortikal ak madde yapıları 3 grup miyelinli lif topluluğundan oluşurlar. Bunlar asosiyasyon lifleri, projeksiyon lifleri ve komisüral lifler olarak sınıflandırılabilir. Asosiyasyon lifleri aynı hemisfer üzerindeki giruslar arasında uzanırlar. Komissural lifler orta hatta, karşılıklı olarak hemisferleri birbirlerine bağlayan liflerdir. Projeksiyon lifleri hemisferlerin korteksi ile derin nükleuslar ve spinal kord arasında seyreden ak madde lifleridir. Asosiyasyon lifleri; süperior longitudinal fasikül, arkuat fasikül, orta longitudinal fasikül, inferior longitudinal fasikül, vertikal oksipital fasikül, singulum, ekstrem kapsül ve eksternal kapsül liflerini içerir. Komissüral lifler içerisinde korpuz kallozum, anterior komissür, hippokampal komissür, habelunar komissür ve posterior komissür yer alır. Projeksiyon lifleri; internal kapsül, korona radiata, sagittal stratum ve forniksi içerir.