Türk Nöroşirürji Dergisi 1994 , Vol 4 , Num 2
RATLARDA OLUŞTURULAN SEREBRAL İSKEMİ TEDAVİSİNDE HİPOTERMİNİN ROLÜ
H. Erdem AK1, S. Serap İNALÖZ2, Adem ASLAN3
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

Özet

Ratlarda, deneysel olarak oluşturulan geçici serebal iskemi tedavisinde hipoterminin etkisini araştırdık. Ekstrakranial olarak bilateral akarotis intema okulüzyonu ile serebral iskemi ve infarkt oluşturuldu. Denekler üç gruba ayrıldılar. Birinci grup postiskemik dönemde normatermik olarak, ikinci grup postiskemik dönemde bir saat süreyle, üçüncü grup iki saat süre hipotermi ile tedavi edildikten sonra normal ortamda takibe alındılar. Bir hafta sonra denekler öldürüldüler. Çıkarılan serebal doku kesitlerinde histopatolojik olarak iskemik alanları değerlendirdik.

Normotermik tedavi uygulanan deneklerde yaygın iskemi ve infarkt alanı saptanmasına karşın, bir saat süre ile hipotermik tedavi uygulanan deneklerde iskeminin az ve iki saat süre ile hipotermik tedavi uygulanan deneklerde ise serebral iskeminin histopatolojik olarak daha az olduğunu saptadık.

Elde ettiğimiz sonuçlara göre beyinde deneysel olarak meydana getirilen iskeminin tedavisinde, hipoterminin rolünün önemli olduğu kanaatine vardık.