Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 1
TİP II ODONTOİD KIRIĞINDA ANTERİOR TRANSODONTOİD VİDA İLE TESPİT
M. Akif BAYAR, Uğur SOYLU, Yavuz ERDEM
Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

Bu yazıda tip II odontoid kırığı olan ve anterolateral retrofarengeal yolla transodontoid vida ile tespit tekniği uygulanan 35 yaşında erkek bir hasta sunuldu. Bu yöntemin diğer yöntemlere olan üstünlüğü vurgulandı.