Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 1
LOMBER İNTRADURAL DİSK HERNİLERİ
Erkan KAPTANOĞLU, Rüçhan ERGÜN, Etem BEŞKONAKLI, Gökhan AKDEMİR, Mustafa TURGUT, Fikret ERGÜNGÖR, Yamaç TAŞKIN
Ankara Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

Yazıda dört lomber intradural disk hernisi olgusu manyetik rezonans görüntüleri ile tartışılmıştır. Olguların ikisine ameliyat öncesinde disk hernisi, diğer ikisine ise omurga/omurilik kitlesi tanısı konmuştur. Ameliyatta tüm olgularda duranın ön yüzünün posterior longitudinal ligamente yapışık olduğu, fıtıklaşan nukleus pulpozus parçasının annulus fibrozusu, posterior longitudinal ligamenti ve duranın ön yüzünü yırtarak kauda ekina lifleri arasında yerleştiği gözlendi. Dört olgunun incelemesinde MR görüntülerinin intradural disk hernisi tanısı koymada yetersiz kaldığı görüldü. Klinik olarak şüphelenilen ve MRG'de omurgalar arası disk mesafesine komşu intradural lezyonları, aynı disk aralığında disk dejenerasyonuna ait sinyal değişiklikleri, aynı disk aralığında daralması olan hastalarda intradural disk hernisi akılda tutulmalıdır.