Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 1
PORUS POLİETİLEN LAMİNOPLASTİNİN PERİDURAL FİBROZİSİ AZALTMADAKİ ETKİNLİĞİ
Serdar KAHRAMAN, Mehmet DANEYEMEZ, Ferruh GEZEN, Naci SEBER
Gata Askeri Tıp Fakültesi, Etlik, Ankara

Özet

Laminektomiyi takiben oluşan peridural fibrozis, tekrarlayan radiküler ağrıların en önemli nedenlerinden biridir. Bu araştırmada Spraque Dawley cinsi ratlarda uygulanan laminektomiyi takiben peridural fibrozisin azaltılması amacıyla deneysel olarak porus polietilen laminoplasti yapıldı. Porous polyethylene (Medpor-Porex Inc.,USA), yüksek biyo-uyumluluk gösterdiği bilinen ve birçok cerrahi alanda başarıyla kullanılan bir materyaldir. İki hafta sonra sakrifiye edilen ratlar makroskopik olarak mikrodisseksiyon yöntemiyle ve ayrıca histopatolojik olarak incelendi. Kontrol grubunda yapılan totallaminektomi sonuçları ile karşılaştırıldığında, Medpor lamina plastinin ratlarda epidural fibrozisi önemli derecede azalttığı görüldü. Peridural fibrozisin, paravertebral kasların laminektomi sahasına ilerleyerek fibroblast göçünü arttırması ile meydana geldiği öngörülmektedir. Lomber disk hernisi cerrahisinde tedavi sonucunu kötü yönde etkileyen peridural fibrozisin engellenmesi gereklidir. Bu sonuçlar Medpor laminoplastinin insanlardada laminektomi sonrası peridural fibrosisin azaltılmasında etkili olabileceğini göstermektedir.