Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 2
LAMİNEKTOMİ SONRASI EPİDURAL YAPIŞIKLIĞIN ÖNLENMESİNDE SİLİKON MESH KULLANIMI
Alp ARSLAN ŞENEL1, Ahmet GÖKYAR1, Sancar BARIŞ2, Fahrettin ÇELİK1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Samsun

Özet

Bu çalışmada laminektomi sonrası epidural yapışıklıkların önlenmesinde silikon mesh ve serbest yağ greftlerinin etkinliği karşılaştırıldı. Gruplarda yapılan diseksiyonda lumbosakral fasiya ve paravertebral adele arasında oldukça yoğun ve yapışık fibroz dokunun oluştuğu, orta derecede yeni kemik dokusu oluşumu gözlendi ancak laminalar arası füzyon izlenmedi. Diseksiyon bulguları değerlendirildiğinde silikon mesh ile yağ grefti ve kontrol grubu arasında anlamlı fark olduğu gözlenirken (p< 0.05), yağ grefti ile kontrol grubu arasında anlamlı fark gözlenmedi (p> 0.05). Mikroskopik değerlendirmede gruplarda enfeksiyon bulgusu ve nekroz yoktu. Dura mater üzerinde fibroz doku kalınlığı, yapışıklık ve yayılım değerlendirildiğinde silikon mesh grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı istatistiki fark (p< 0.05) saptanmış olup silikon mesh ile yağ grubu ve yağ grubu ile kontrol grubu arasıda anlaml fark gözlenmedi (p>0.05).