Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 2
LOMBER DİSK CERRAHİSİNDEN SOMA UYGULANAN FLEKSİYON VE EKSTANSİYON EGZERSİZLERİNİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bilge PARLAK1, Z. Candan TÜREYEN1, Ümit ACAR2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir

Özet

İntevertebral disk ameliyatı geçiren hastaların çoğunda ameliyat sonrası semptomlar ortaya çıkmaktadır ve ameliyat sonrası rehabilitasyon cerrahi sonuçları olumlu etkilemektedir. Rehabilitasyon programları özellikle biyomekanik ilkeler ve egzersizler üzerinde odaklaşmalıdır. Araştırmamız, disk fıtıklaşması nedeniyle ameliyat edilen hastalarda farklı egzersiz uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Kırk kişi çalışmaya alınmış birinci gruba Mc Kenzie ekstansiyon egzersizleri, ikinci gruba Williams fleksiyon egzersizleri verilmiştir. Fleksiyon ve ekstansiyon egzersizlerinin lomber disk fıtıklaşması ameliyatından sonra kullanılabileceği, ancak fleksiyon egzersizlerinin sagital hareketliliği artırmada daha etkin olduğu sonucuna varılmıştır.