Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 2
ÇOĞUL KAFA İÇİ ANEVRİZMALARI
İbrahim M. ZİYAL, Yunus AYDIN, Hüdayı DUMAN, Yüksel ŞAHİN
Şişli Etfal Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Özet

1994- 1997 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde tedavi gören 120 anevrizmal subaraknoid kanama olgusundan 18 ( % 15) inde çoğul kafa içi anevrizması (ÇKA) tesbit edilerek tüm olgular cerrahi olarak tedavi edildiler. Onsekiz olguda toplam 47 anevrizma anjiyografik olarak gösterildi ve en sık orta serebral arter (MCA), ikinci sıklıkla ise ön kommunikan arter (ACoA) anevrizmasına rastlandı. Tüm olgular, ilk önce rupture olan anevrizmaya ve tek seansta mümkün olduğunca fazla anevrizmaya müdahale edilmesi ilkesi gözönünde bulundurularak cerrahi olarak tedavi edildiler. Diagnostik yöntemlerin ilerlemesine paralel olarak ÇKA'nın ensidansının arttığı vurgulanarak, sonuçlar literatür ile birlikte tartışıldı.