Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 2
İNTRAKRANİYAL MİKOTİK ANEVRİZMADA ENDOVASKÜLER TEDAVİ: OLGU SUNUMU
İbrahim ADALETLİ, Murat CANTAŞDEMİR, Naci KOÇER, İsmail MİHMANLI, Civan IŞLAK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Kocamustafapaşa/İstanbul

Özet

Bu çalışmada intrakraniyal mikotik bir anevrizmanın endovasküler yolla sıvı embolik ajan kullanılarak tedavisi sunulmuştur. İntrakraniyal hematoma neden olan sol orta serebral arterin angular girus dalındaki mikotik anevrizmaya mikrokateter ve mikro-guide tel kombinasyonu ile ulaşıldı. Ardından siganoakriat kullanılarak "bubble" tekniği ile anevrizma proksimali ve parent arter kapatıldı. İşlemi takiben alınan kontrol grafilerinde oklüde arterin distalinin retrograd olarak dolduğu ancak anevrizmanın dolmadığı görüldü. Özellikle cerrahinin zor olduğu distal ve derin lokalizasyondaki intrakraniyal mikotik anevrizmaların tedavisinde endovasküler yol seçilmesi gereken tedavi yöntemidir.