Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 3
VENTRİKÜLOMEGALİ VE PERİVENTRİKÜLER ÖDEM OLMAKSIZIN ŞANT MALFONKSİYONU: OLGU SUNUMU
Cengiz ÇOKLUK, Alparslan ŞENEL, Ömer İYİGÜN, Cemil RAKUNT, Fahrettin ÇELİK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Samsun

Özet

Başağrısı, bulantı ve kusma şeklindeki şant malfonksiyonu semptomlanyla getirilen ancak manyetik resonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde ventriküler genişleme ve periventriküler ödem bulguları göstermeyen 12 yaşındaki bir erkek olgu sunulmaktadır. Direkt akciğer grafisinde şant distal kateteri göğüs ön duvarında kopuk olarak izlenmiştir. Bu olgu bizlere şant bağımlı olgularda kafa içi basınç artışının nöroradyolojik olarak ventrikülomegali ve periventriküler hipodansite olmaksızın görülebileceğini ve klinik semptom ve/veya bulguların tanıda temel anahtar rolü oynadığını göstermektedir. Burada olgunun klinik ve radyolojik bulguları literatür bilgilerinin ışığı altında gözden geçirilmektedir.