Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 1
VERAPAMİL İLE UYARILMIŞ DORSAL KÖK GANGLİON HÜCRESİ REJENERASYONU
Ağahan ÜNLÜ1, Gökalp SİLAV1, Ayşe KARATAŞ1, Bermans ISKANDAR2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilimdalı, Ankara
2Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilimdalı, Madison, Wisconsin, ABD

Özet

Günümüzde travma, inme, dejeneratif hastalıklar nedeniyle oluşan nöronal kayıpların azaltılması yada yeniden kazanılmasını amaçlayan bir çok çalışma yapılmaktadır. Hücrede bir çok olayın düzenlenmesinde yer alan ikincil mesajcı sistemi içinde yer alan kalsiyumun etkileride bu araştırmalara konu olmuştur. Bu amaçla, bir kalsiyum kanal engelleyicisi olan Verapamil'in Santral Sinir Sistemi rejenerasyonu'na olan etkileri araştırılmıştır. Dorsal kolonları hasarlandırılmış ve siyatik sinirleri kesildikten sonra C2 seviyesinde dorsal kolonu üzerine eklenmiş olan sıçanlarda periton içine verilen 0.1 mg/kg dozundaki Verapamil'in etkileri, plasebo kullanılan ve sham grupları ile karşılaştırılmıştır. Sonuçta, bu dozda verilen Verapamil ile 75±16 hücrede rejenerasyon olduğu saptanmış ve plasebo (33.5±9.7) ve sham (33±4.2) grupları arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur (t-testi, p=0.004 ve p=0.002). Elde edilen bir diğer sonuç ise siyatik siniri kesilen taraftaki dorsal kok hücre rejenerasyonunun kesilmeyen kaql taraftaki rejenerasyon oranından fazla olduğudur. Sham grubunda 19.3±5.4, Plasebo grubunda 15.5±2.1 hücre rejenere olmuştur. Verapamil grubunda 20± 11.1 hücre sayılabilmiştir. Bu bulgular ışığında bir kalsiyum kanal blokürü olan Verapamilin santral nöronların rejenerasyonunu artırdığı bulunmuştur.