Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 1
VENTRİKÜLO-PERİTONEAL ŞANTIN ANÜSTEN PROTRÜZYONU: OLGU SUNUMU
Fatih S. EROL1, Ahmet KAZEZ2, Metin KAPLAN1, M. Faik ÖZVEREN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ

Özet

Ventriküloperitoneal şantlarda komplikasyon oranı % 24-47 olarak bildirilmiştir. Bu komplikasyonlar mekanik bozukluk, infeksiyon, beyin-omirilik sıvısı kolleksiyonu, şant migrasyonu veya değişik iç organ perforasyonları şeklindedir. Şant kateterine bağlı intestinal perforasyon en sık kolonda bildirilmiştir ve peritonit veya menenjitle birlikte olabilir. Şantlama komplikasyonu olarak ortaya çıkan, peritoneal kateter ucunun anüsten protrüze olduğu fakat peritonit ve menenjit bulguları bulunmayan bir intestinal perforasyon olgusu sunuyoruz. Bu yazıda kolonik perforasyonun gelişme mekanizmalarının ve önleme yollarını tartıştık.