Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 3
SEMPTOMATİK AKUT SUBDURAL HEMATOMUN ERKEN SPONTAN REZOLÜSYONU: BİR ÇOCUKLUK DÖNEMİ OLGUSU
Hüdayi DUMAN2, İbrahim M. ZİYAL2, Osman TÜRKMENOĞLU1, Murat MÜSLÜMAN1, Yunus AYDIN1
1Şişli Etfal Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Düzce

Özet

Sağ frontoparietal travmatik akut subdural hematom (ASH) nedeni ile başvuran ve oniki saat içinde klinik tabloda düzelme ile birlikte bilgisayarlı beyin tomografi tetkikinde hematomu tamamen rezolüsyona uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu olgusu sunuldu. Olgumuz literatürdeki erken (ilk 12 saat) spontan rezolüsyona uğrayan ilk çocukluk dönemi ASH olgusudur. İyi klinik seyir ile birlikte radyolojik incelemede hematom kalınlığı spontan rezolüsyona uygun olan olguların konservatif olarak tedavi edilebilecekleri literatür gözden geçirilerek ve diğer olgular ile birlikte tartışılarak vurgulandı.