Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 1
FRONTAL DİSRAFİZMLE BİRLİKTE GÖRÜLEN EKSTRAKRANYAL UZANIMLI İNTERHEMİSFERİK LİPOM: OLGU SUNUMU
Ali İhsan ÖKTEN1, Yurda GEZERCAN1, Rüçhan ERGÜN2, Gökhan AKDEMİR2
1Adana Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Adana
2Ankara Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

İntrakranyal lipomlar nadir görülen lipoid doku tümörleridir. On üç yaşında bir kız çocuğunda, frontal disrafizm ve korpus kallosum agenezisi ile birlikte subkutan ekstrakranyal uzanım gösteren interhemisferik lipom saptandı. Hastada zeka geriliği dışında nörolojik bulgu yoktu. Yalnızca kozmetik nedenlerle cerrahi uygulanarak lipomun subkutan uzanımı tamamen eksize edildi ve kranyoplasti yapıldı. Hastanın altı aylık izlemi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.