Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 1
SERVİKAL İNTRAFORAMİNAL KİSTLİ BİR OLGUDA RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME
Kamran MAHMUTYAZICIOĞLU1, Murat KALAYCI2, Hüseyin ÖZDEMİR1, Tülay ÖZER1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Servikal nöral foramen kistleri oldukça nadir görülür. Ayırıcı tanıda, daha sık izlenen disk herniasyonu, nörinom, nörofibrom gibi yer kaplayan lezyonların elenmesi gerekir. Kronik sol servikal radikülopati yakınmasıyla başvuran 37 yaşındaki kadın hastanın manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi incelemelerinde sol C7-T1 intervertebral nöral foramen yerleşimli, kontrast tutmayan kistik kitle saptandı. Hasta kısa süreli non-steroidal antienflamatuvar ilaç tedavisi ile birlikte aktif fizik tedavi programına alındı. İki aylık tedavi sonrasında şikâyetlerin hafiflediği ve hastanın normal yaşantısına döndüğü görüldü.