Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 3
KRANİYOTOMİLERDE ANALJEZİ YÖNETİMİ
Yasemin GÜNEŞ, Murat GÜNDÜZ, Hayri ÖZBEK
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Adana

Özet

Klasik olarak nörocerrahi geçiren olguların minimal postoperatif ağrı duydukları ve az analjezik gereksimleri olduğu iddia edilir. Bununla birlikte, olguların %60' dan fazlası nörocerrahiden sonra orta dereceden ciddiye kadar değişen ağrı duymaktadır ve kraniyotomi sonrasında görülen postoperatif ağrının tedavisi halen suboptimaldir. Olgularda ortaya çıkabilecek postoperatif hipertansiyon, huzursuzluk nedeniyle postoperatif ağrının beyin cerrahları veya anestezistler tarafından mutlaka azaltılması gerekir. Bu makalede postoperatif kraniyotomi ağrı tedavisinde değişik ajanların rolü ve sonuçlar tartışılacaktır.