Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 1
Frontal Sinüs Mukoselinin Uzak-Lateral İntraorbital Alana Uzanımı: Olgu Sunumu
Hüseyin YAKAR, Metin KAPLAN, Necati ÜÇLER
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Özet

Frontal sinüs mukoselleri benign ve tedavi edilebilir bir lezyon olmalarına rağmen, sinüs duvarında meydana getirdikleri tahribatla intrakranyal ve intraorbital alanlara yayılarak ciddi komplikasyonlara yol açabilirler. Bu yazıda 2 yıldan bu yana baş ağrısı, sağ göz ağrısı olan ve bu şikayetlerine son 6 aydır çift görme yakınması eklenen 55 yaşındaki bayan hasta sunulmuştur. Frontal mukosellerin komşulukları nedeniyle orbita medial-üst duvarını tahrip ederek intraorbital alana uzanması sıklıkla bildirilmesine rağmen frontal kemiğin medullasından ilerleyerek orbita lateral duvarını tahrip etmesi ve lateral duvardan orbita içine büyümesi ise nadir karşılaşılan bir durumdur. Bundan dolayı frontal sinüs mukoseli ile birliklite sinüs komşuluğunda ya da sinüsten uzakta olan ikinci bir kitle varlığında bu kitlelerin mukoselin bir uzantısı olabileceği göz önünde bulundurularak ayırıcı tanıya gidilmeli ve cerrahi planlama yapılmalıdır.