Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
Acil Serviste Kafa Travması Nedeni İle Değerlendirilen 1114 Hastanın Epidemiyolojik İncelemesi
Erdal Reşit YILMAZ1, Aşkın Esen HASTÜRK2, Gökmen KAHİLOĞULLARI3
1S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, Ankara, Türkiye
2S.B. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

AMAÇ: Kafa travmaları, özellikle genç yaşlarda en sık görülen morbidite ve mortalite sebeplerinden biridir. Bu retrospektif çalışmayla, nöroşirurji pratiğinde önemli yer tutan kafa travmaları ile ilgili epidemiyolojik değerlendirme yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, 2006 - 2009 yılları arası Siirt Devlet Hastanesi acil servisinde beyin cerrahisi tarafından değerlendirilen ve tedavi edilen 1114 kafa travmalı hasta incelenmiştir. Olgular yaş, cinsiyet, travma nedeni, Glascow Koma Skoru (GKS), cerrahi oranı, mortalite oranı, eğitim durumları açısından değerlendirildi.

BULGULAR: İncelenen 1114 vakanın %77'si yüksekten düşme, %8'i ev kazası nedeni ile acil servise başvurmuştur. Hastaların 803'ü (%72) erkek, 311'i (%27,9) kadındı. Yaş gruplarına göre incelendiğinde yüksekten düşme ve ev kazalarının tamamına yakınının çocuk yaş gurubunda olduğu gözlenmiştir. Hastaların %10,5'u cerrahi olarak tedavi edilmiş, % 27'si yoğun bakım takibine alınmış, % 45'i tıbbi gözlemde takip edilmiştir.

SONUÇ: Travmalar ülkemizde sağlık sorunları içerisinde önemli bir yere sahiptir; acil servise başvuru ve ölüm nedenleri arasında yüksekten düşmeler ilk sırada yer almaktadır.