Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 1
Santral Nörositoma
Muhammet Bahadır YILMAZ
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Kayseri, Türkiye

Özet

Santral nörositoma ilk 1982'de Hassoun ve ark. tarafından tanımlanmıştır. Tüm intrakraniyal tümörlerin yaklaşık %0.1-0.5'ini oluşturmaktadır. Tümör klasik olarak 3. dekaddaki genç erişkinleri etkiler. Genellikle lateral ventrikülün ön kısmında bulunurlar. Çeşitli lokalizasyonlarda ekstraventriküler nörositoma rapor edilmiştir. Tipik klinik belirtisi, obstrüktif hidrosefali ile alakalı semptom ve bulgulardır. Santral nörositoma iyi prognozlu WHO grade 2 tümördür ve malign klinik gidiş nadirdir. Benign histopatoloji ve klinik gidişe rağmen total rezeksiyon sonrası kraniospinal yayılım ve nüks bildirilmiştir. Bu tümörün altın standart tedavisi mümkünse total rezeksiyondur. Radyoterapi, atipik nörositoma ve inkomplet rezeksiyonlu hastalarda gereklidir. Gamma knife tedavisi cerrahi sonrası küçük rezidüler için uygun bir yöntemdir. Kemoterapi rekürren tümörlü hastalarda nadiren kullanılmaktadır.