Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
C1 Dumbbell Tümör: Bir Olgu Sunumu
Selçuk GÖÇMEN, Emre ZORLU, Cem ATABEY, Ali Kıvanç TOPUZ, Ahmet ÇOLAK, Mehmet Nusret DEMİRCAN
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye

Özet

Dumbbell tümörler, foraminal bir yapı ya da kanal içinde ilerleyerek spinal kanal içine ve paravertebral alana uzanan kum saati şeklinde tümörlerdir. C1 ve C2 spinal köklerden köken alan schwannomlar nadir olup, sıklıkla büyük ve dumbbell şekillidirler. Bunun nedeni, bu bölgenin anatomik yapısından ileri gelmektedir. Bu seviyede, atlas-axis arasındaki mesafe ve spinal kanal daha geniştir, intervertebral foramen yoktur. Bu makalemizde, nörofibromatozis (NF) tip 2 hikayesi olan bir hastada C1 dumbbell tümör bildirilmiştir. Posterior yaklaşımla tümör komplikasyonsuz total olarak eksize edildi. Servikal dumbbell tümörlere cerrahi yaklaşım anterolateral, lateral, posterior yaklaşım veya bu yaklaşımların kombine kullanımları şeklinde olabilmektedir. Bu tip olgulara cerrahi yaklaşım önemli olup, cerrahi seçenekler tartışılmıştır.