Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num - Ek
Konjenital Skolyoz
Celal Özbek ÇAKIR, Süleyman R. ÇAYLI
Özel Park Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Malatya, Türkiye

Özet

Konjenital skolyoz omurganın intrauterin gelişim anomalisine bağlı gelişen deformitedir. Omurganın formasyonu veya segmentasyonu aşamasında oluşan defektler doğumda ortaya çıkan vertebra anomalilerine yol açar. Vertebralarda oluşan bu defektler erken çocukluk dönemde ciddi deformiteye ve toraks gelişimini engelleyerek ciddi akciğer problemlerine yol açabilir. Bu yüzden erken tanısı ve tedavisi önemlidir. Bu yazıda konjenital skolyozun tanı ve tedavi yöntemleri anlatılacaktır.