Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 1
Berrak Hücreli Menenjiyom
Muhammet Bahadır YILMAZ
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Kayseri, Türkiye

Özet

Berrak hücreli menenjiyom (BHM), son zamanlarda tanımlanmış nadir bir menenjiyom alt tipidir. Genellikle genç hastalarda ve serebral konveksite, pontoserebellar açı ve spinal intradural(torakal ve lomber) bölgede vuku bulur. Benign histolojik özelliklere rağmen diğer konvansiyonel menenjiyom alt tiplerine göre daha yüksek rekürrens oranına ve agresif davranış potansiyeline sahiptir. 1993‘ten beri intrakraniyal ve intraspinal 65 hasta rapor edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1993 ‘de berrak hücreli menenjiyomu grade 1 olarak sınıflandırmıştır. Yüksek rekürrens oranı ve agresif davranış potansiyelinden dolayı güncel DSÖ sisteminde ise grade 2 olarak sınıflandırılmıştır. Bu nedenle total cerrahi çıkarım ve uzun süreli takip gereklidir.