Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 3
Anterior Diskektomi ve Otogreft ile Füzyon Uygulanmış Tek Mesafe Servikal Disk Olgularında Servikal Aksın Korunması ve Prognoza Etkisi
Fatih ALAGÖZ1, İsmet KÖKSAL2, Özhan Merzuk UÇKUN3, Osman Arıkan NACAR1, Rifat AKDAĞ4, Mehmet SEÇER5, Önder OKAY6, Ergün DAĞLIOĞLU1, Ali DALGIÇ1, Ahmet Deniz BELEN1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Yenimahalle Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Yunus Emre Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Eskişehir, Türkiye
4Karacabey Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
5Şehit Kamil Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Gaziantep, Türkiye
6Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Erzurum, Türkiye

Özet

AMAÇ: Çalışmada tek mesafe anterior servikal diskektomi ve otogreft ile füzyon yapılmış olgular retrospektif olarak incelenmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇ: 2004-2006 yılları arasında servikal disk hernisi tanısı ile tek mesafe disk hernisi nedeni ile opere edilerek iliak kanat grefti ile füzyon uygulanmış 33 olgu retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR: Olgularımızın 12’si (%57,1) erkek, 9’u (%42,9) kadın ve yaş ortalaması ise 44,8(34-60) olduğu saptandı. Olguların 17’sinde radiküler bulgular,4 olguda ise miyelopatik bulgular ön plandaydı. VAS skorları ameliyat öncesi 8,6 sonrasında ise 1,9 (p<0,05) olarak ölçülmüştür. Kontrol X-ray incelemelerinde tüm olgularda füzyon geliştiği gözlenmiştir. Olguların servikal lordoz açılarının ameliyat öncesi 9,5° iken, ameliyat sonrasında 15,5° düzeyine çıktığı görülmüştür (p<0,05). Otogreft uygulanmış olan mesafelerin yükseklikleri ameliyat öncesi 5,44 mm, kemik füzyonun oluştuğu saptandıktan sonra yapılan kontrol muayenelerinde ise 4,05 mm (p<0,05) olarak ölçülmüştür.

SONUÇ: Diskektomi sonrası mesafeye yerleştirilen kemik greft, biyomekanik stabilitenin hemen sağlanması, füzyonun kolaylaştırılması, osteofitlerin rezorbsiyonunun sağlanması ve foramenlerin genişletilmesi için yararlıdır.