Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num - Ek
Schwannomalarda Radyolojik Değerlendirme
M. Erdem YILDIZ, Alp DİNÇER
Acıbadem Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Benign sinir kılıfı tümörleri grubunda yer alan schwannomalar, santral veya periferik, vücudun birçok lokalizasyonunda görülebilmektedir. Çoğunlukla sporadik, bazen genetik tümör yatkınlık sendromlarında ortaya çıkmaktadır. Schwannomaların morfolojik ve radyolojik bulguları, yerleşim yerlerine bağlı farklılıklar gösterebilmektedir. Bunların dışında da ayrıca schwannomaların farklı histopatolojik özelliklerine bağlı olarak farklı radyolojik görüntüleme bulguları tanımlanmıştır. Yazıda yerleşim ve histopatolojik alt gruplarına bağlı schwannomaların radyolojik değerlendirilmesinde farklı modalitelere ait görüntüleme özellikleri ve birbirlerine olan üstünlükleri ve tanıda yardımcı olabilecek radyolojik bulgular belirtilmiştir. Anahtar Kelimeler : Schwannoma, Görüntüleme, Radyolojik değerlendirme