Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num - Ek
Trigeminal Schwannomalar
Fatih ALAGÖZ, Deniz BELEN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye Trigeminal schwannomalar (TS) nöroglial doku, sempatik nöral doku ve kraniyal otonom ve periferik sinirlerin sinir kılıflarından kaynaklanabilen nörojenik tümörlerdir. Literatürde malign tipleri rapor edilmiştir. Tüm intrakranial tümörlerin %0,07-0,36’sını ve intrakranial schwannomalar içinde vestibüler yerleşimli olanlardan sonra ikinci en sık tipi olarak %0,8-10’unu oluşturur TS ender görülür. TS’nin sınıflandırılması, anatomik yerleşim temeline göre yapılmaktadır. 2008-2015 yılları arasında 9 trigeminal schwannoma olgusu opere edilmiştir. Olgularımızın 6’sı kadın 3’ü erkektir. Yaş ortalamaları 40,1 (20-72 yıl)’dir. TS ender görülen tümör olması, spesifik olmayan belirti ve bulgular vermesi, anatomik yerleşimlerinin karışık olması nedeniyle genellikle tanı ve tedavisi güç olarak kabul edilmiştir. TS’nin cerrahi tedavisinde temel amaç kitleyi total çıkarmak olmalıdır. Anahtar Kelimeler : Trigeminal schwannomalar, Trigeminal nevralji, Gasserian ganglion, Cerrahi, Radikal eksizyon