Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Erişkinde Kafa Kemiklerinde Litik Lezyonlara Yol Açan Rabdomiyosarkom: Bir Ölüm Olgusu
Rifat Özgür ÖZDEMİREL, İlhami KÖMÜR, Bünyamin BAŞPINAR, Zafer ÇETİNKAYA, Ayşe ÖZGÜN
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, Türkiye Rabdomiyosarkom daha çok çocuklarda görülen yumuşak dokudan köken alan malign bir tümördür. Çocukluk çağında sıklıkla başboyun bölgesinde görülür. Erişkinde baş-boyun bölgesinde görülmesi son derece nadirdir. Otuz beş yaşında kadın olgunun yapılan otopsisinde kafa kaidesinde sfenoid kemik ve sella tursika bölgelerinde lizise yol açmış, kesitlerinde koyu yeşil kahverengi pürülan sıvı da içeren, sınırları net ayırt edilemeyen, sağ göz küresine komşu sert kitle olduğu görülmüştür. Histopatolojik incelemede beyin parankiminde alveoler tip rabdomiyosarkom ile uyumlu malign mezankimal tümör tespit edilmiştir. Olgumuzun rabdomiyosarkoma bağlı gelişen kafa içi komplikasyonlar sonucu öldüğü tespit edilmiştir. Erişkinlerde nadir görülen rabdomiyosarkomun yine erişkinlerde ender olarak rastlanan baş-boyun bölgesi tutulumu nedeniyle olgu sunulmaya değer bulunmuştur. Anahtar Kelimeler : Alveoler tip rabdomiyosarkom, Lizis, Otopsi, Ölüm