Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Ailesel Hiperlipidemi ve Aort Kapak Darlığı Nedenli Ameliyat Edilen, Ameliyat Sonrası Dönemde Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyon (Ecmo ) Desteği Verilen Hastada Non-Travmatik Subdural Hematom Olgusu
Fatih YAKAR, Burak BAHADIR, İhsan DOĞAN, Gökmen KAHİLOĞULLARI
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyon (ECMO) geri dönüşümlü kalp ya da akciğer hasarı olan yenidoğan, çocuk ve erişkinlerde pulmoner, kardiyak ya da kardiyopulmoner destek sağlanması amacıyla kullanılan mekanik bir dolaşım desteğidir. Nörolojik hasarlanma ECMO desteği sağlanan hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite sebebidir. Aort kapak replasmanı ve sağ ana koroner arter by-pass cerrahisi yapılan, ameliyat sonrası kardiyak arrest gelişen hastada ECMO desteği sağlandıktan sonra hastanın şuurunda kapanma izlenmiştir. Hastaya yapılan kranial bilgisayarlı tomografide (BT) subdural hematom saptanmış olup, ECMO desteği verilen hastalarda gelişebilecek intrakraniyal komplikasyonlara ve klinik yönetimlerine dikkat çekmek amacıyla olgu sunumu yapılmıştır. Sunulan olgu Türkiye’den bildirilen ilk ECMO sonrası subdural hematom olgusu olması nedeniyle önemlidir. Anahtar Kelimeler : ECMO, Subdural hematom, Antikoagülan