Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
İntraserebral Hematom ile Ortaya Çıkan Moyamoya Hastalığı: Olgu Sunumu
Fatih ALAGÖZ, Emin ÇAĞIL, Egemen ISITAN, Özhan Merzuk UÇKUN, Ahmet Deniz BELEN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye Moyamoya hastalığı internal karotid arter dallarının progresif ilerleyen stenoz veya oklüzyonu ile anormal ince vasküler ağların giderek belirginleşmesi ile seyreden kronik bir serebrovasküler hastalıktır. Pediatrik ve erişkin olmak üzere 2 yaş piki mevcuttur. Moyamoya hastalığında pediatrik olgularda geliş şikayetleri genellikle geçici iskemik ataklar ve inmelerdir. Erişkin Moyamoya olgularında ise intraserebral hematom en sık başvuru sebebidir. Bu olgu sunumunda acil servisimize intraparankimal hemoraji ile gelen, genel durumu ve nörolojik muayenede gerilemesi olan, yapılan anjiyografi ile Moyamoya hastalığı teşhisi alan 49 yaşındaki erkek hastanın; preoperatif ve postoperatif klinik durumu, beyin bilgisayarlı tomografi sonuçları, anjiyografi bulguları ve cerrahi tekniği sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Moyamoya hastalığı, İntraserebral hematom, Yetişkin