Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
VERTEBROBAZILER DOLIKOEKTAZI OLGULARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVI GEREKLI MI?
Gürdal Orhan1,Fatih Alagöz2,Ergün Dağlıoğlu2
1S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
2S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği
Amaç: Disekan vertebrobaziler anevrizma veya vertebrobaziler dolikoektazi nadir görülen bir vasküler anomali olarak tanımlanmakta olup bu olguların doğal seyri tam olarak anlaşılamamıştır. İnme veya kanama gibi ciddi bulgularla prezente olabildiği gibi uzun yıllar non spesifik bulgular ile de seyir gösterebilir.

Yöntem: Kliniğimizde son 3 yılda başvuran 8 vertebrobaziler dolikoektazi olgusunu çalışmamıza dahil ettik ve bu olguların arteryal diseksiyon bulguları ve klinik semptomları arasındaki korelasyon değerlendirildi. Uygulanan tedavi ve eşlik eden patoloji değerlendirilen olgularda klinik seyir incelendi.

Bulgular: Toplam 8 olgunun 4"ü erkek 4"ü kadındı. Yaş ortalaması 59 idi. Tüm olgularda başağrısı mevcuttu. Vertebrobaziler dolikoektazinin görüldüğü en geniş yerde yapılan çap ölçümlerinin ortalaması 11.6 mm olarak ölçüldü. Bu olgularda 4 olguda ICA supraklinoid segmentte ve 1 olguda sol PCA"da dolikoektatik görünüm eşlik etmekteydi. 1 olgu SAK ile prezente olup bleb tespit edilen diğer olgu da dahil olmak üzere 2 olguda endovasküler tedavi uygulandı. 6 olguda herhangi bir girişim yapılmadı. Blebi tespit edilen ve endovasküler tedavi uygulanan 1 olgu postoperatif 9. ayda mortalite ile sonuçlandı. SAK ile tedavi edilen olguda postoperatif bulgular belirgin olarak düzeldi. Dolikoektazi tespit edilen diğer olgular antiagregan ve bir kısmında antikoagülan tedavi ile izlenmektedir.

Çıkarımlar: Aterosklerotik bir süreç olan vertebrobaziler dolikoektazi ileri yaş değil orta yaşta görülebilen klinik olarak izlemi önemli bir hastalık olup izlem bazı olgularda endovasküler tedavi gerekebilir. Anahtar Kelimeler :