Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
ANOSMI ile BAŞVURAN OLFAKTÖR OLUK MENENGIOMUNDA PTERIONAL YAKLAŞIM ile TOTAL ÇIKARIM SONRASINDA KOKU DUYUSUNUN DÜZELMESI
Barış Özöner
1Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Amaç: Olfaktör oluk menengiomu (OOM) olgularında başvuru sırasında veya yapılan cerrahi girişim sonucunda anosmia görülebilmektedir. Başvuru sırasında koku duyusu kaybı olmayan olgularda pterional yaklaşım ile koku duyusununun korunması sağlanabilmektedir. Ancak operasyon öncesinde anosmia gelişmiş olan olgularda koku duyusunun geri dönüşü çok mümkün değildir. Çalışmamızın amacı olgunun tartışılması ve OOM olgularında olfaksiyonun geri dönüşü açısından literatürün araştırılmasıdır.

Yöntem: Hasta baş ağrısı, koku alamama, görme bulanıklığı ve karakter değişimi şikayetleri ile başvurusunda, yapılan incelemelerinde 43x53x62 mm boyutunda büyük olfaktör oluk menengiomu ile uyumlu kitle lezyon saptandı. Hasta sağ pterional yaklaşımla opere edildi. Operasyon sırasında mikrodiseksiyon ile olfaktör sinirlerin korunmasına dikkat edilmiştir. Anterior fossadan olan besleyicilerin devaskülerize edilmesini takiben, dekompresyon amaçlı enukleasyon yapıldı, sonrasında kitlenin anterior serebral arterlerle yakın ilişkisi nedeniyle diseksiyon ile bu arterlerin serbestleştirilmesini takiben kitlenin total çıkarımı sağlandı.

Bulgular: Post-operatif yapılan görüntülemelerinde kitlenin total çıkarıldığı görüldü. Hasta birinci ay kontrolünde tekrar koku almaya başladığını tarifledi, üçüncü ay kontrolünde yapılan iritan özelliği olmayan kokularla (Sabun, kahve, limon vb) yapılan koku testinde koku duyusunun geri kazanıldığı gözlemlendi. Literatür taraması yapıldığında bu durumun daha önce bir vakada saptandığı görüldü.

Çıkarımlar: OOM olgularında anosmi olması durumunda koku duyusunun geri dönmesi beklenen bir durum değildir. Ancak olgumuzda üçüncü ay kontrolünde olfaksiyonun geri kazanıldığı saptanmıştır. Olgumuz literatürde bu durumun görüldüğü ikinci olgudur. Anahtar Kelimeler :