Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Anterior Kraniyal Fossa (Ethmoidal) Dural Arteriovenöz Fistüllerinin Mikrocerrahi Tedavisi
Başak CANER1,Hasan KOCAELI2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
Anterior kraniyal fossa dural arteriovenöz fistülleri oldukça nadir görülen intrakraniyal arteriovenöz malformasyonlardan biridir ve tüm dural arteriovenöz fistüllerin %6"sını oluşturur. Genellikle ethmoidal arterlerden beslenirler ve direkt kortikal venöz drenajları mevcuttur. Bu sebeple tedavi edilmediklerinde doğal seyirleri kötüdür ve sıklıkla intrakranyal kanama ile prezante olurlar. Erkeklerde görülme sıklığı belirgin olarak daha yüksektir. Tanıda altın standart serebral dijital subtraksiyon anjiografidir (DSA). Bilateral olarak da görülebilirler. Kortikal venöz drenaj kanama riskini artıran bir faktördür. Tedavide amaç fistülün total olarak kapatılması olmalıdır. Literatür incelendiğinde tedavide endovasküler embolizasyon, streotaktik radyocerrahi ve cerrahi kapatma teknikleri uygulanmış olsa da karşılaştırmalı serilerde günümüz şartlarında cerrahi tedavi altın standart olarak önemini korumaktadır. Anahtar Kelimeler : Anterior kraniyal fossa, Dural arteriovenöz fistül, Ethmoidal dural arteriovenöz fistül, Mikrocerrahi tedavi