Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Tentorial Dural Arteriovenöz Fistüllerin Endovasküler Tedavisi
Süreyya TOKLU1,Barış KÜÇÜKYÜRÜK1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Tentorial dural arteriovenöz fistüller (TDAVF), dural arteriovenöz fistüllerin (dAVF) az rastlanan bir alt grubudur. Diğer dAVF tiplerine göre daha agresif klinik seyir göstermeleri sebebiyle farklılık gösterirler. Yüksek kanama oranları nedeniyle çoğu olgu hemorajik inme sonrası başvurur. Bu nedenle kanama öncesi saptanan olgularda erken tedavi önerilmektedir. Tedavide klasik olarak kraniotomi ve mikrocerrahi teknikler kullanılmış olmakla birlikte, son yirmi yılda endovasküler tedavi giderek daha fazla kullanım alanı bulmaktadır. Tedavi şemasındaki bu değişiklik sıvı bazlı yapıda ve yapışkan olmayan bir embolizasyon materyali olan Onyx"in kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak hız kazanmıştır. Bu makalede TDAVF"lerin tanısı, klinik seyirleri, çeşitli sınıflandırma tipleri ve endovasküler tedavi teknikleri bildirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Dural arteriovenöz fistül, Endovasküler tedavi, Tentorial dural arteriovenöz fistül