Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Vagal Sinir Stimülasyonu: Endikasyonlar ve Sonuçlar
Efdal ERDOĞAN1,Ersin ERDOĞAN1
1Neuroplex Beyin, Sinir, Ağrı ve Epilepsi Hastalıkları ve Cerrahisi Merkezi, Ankara, Türkiye Epilepsi hastalığı, nöbetlerle karakterize bir hastalık olup dünya çapında prevalansı yaklaşık %0,5-%1"dir. Epilepsili hastaların yaklaşık üçte biri ilaca dirençli gruptadır. İlaca dirençli epilepsilerin büyük bir bölümünü de parsiyel nöbetleri olan hastalar oluşturmaktadır. İyi seçilmiş hastalarda cerrahi rezeksiyon ya da diskonneksiyon yöntemleri oldukça iyi sonuç vermektedir. Ancak rezektif cerrahi adayı olamayan hastalarda vagal sinir stimülasyonu iyi bir seçenektir. Bu sistem, klavikula altına implante edilmiş bir sinyal jeneratörü ve karotis kılıfında yer alan sol vagus siniri etrafına yerleştirilen sarmal elektrodlardan oluşur. 1997 yılında vagal sinir stimülasyonu yöntemi, FDA tarafından parsiyel başlangıçlı, tedaviye dirençli 12 yaş üstü hastalar için onay almıştır. Yıllar içerisinde edinilen deneyimler ve yayınlanan sonuçlar ile çocuklarda da etkili olduğu gösterilmiş ve 2017 yılında FDA tarafından onay yaş sınırı 4"e indirilmiştir. Bununla birlikte vagal sinir stimülasyonu, jeneralize epilepsili hastalarda da nöbet kontrolünün sağlanmasında ek tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Posttravmatik epilepsi ve tuberoskleroz hastalarında da etkili olduğu bilinen vagal sinir stimülasyonu, Lennox-Gastaut sendromunda, drop atakların önlenmesinde akla gelen yöntemlerden biridir. Anahtar Kelimeler : Epilepsi, İlaca dirençli epilepsi, Vagal sinir stimülasyonu