Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Anaplastik Meningiomlarda Tedavi Stratejisi
Mustafa GÜDÜK1,Murat İmre USSELİ1,M. Necmettin PAMİR1
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Meningiomlar en sık görülen primer intrakranyal tümörlerdir. Büyük kısmı derece I benign tümörlerdir, fakat %2"lik kısmı agresif, malign seyri olan derece III meningiomlardır. Sayılarının azlığı nedeni ile yapılan çalışmaların çoğunda "yüksek dereceli meningiomlar" olarak derece II meningiomlar ile gruplanarak çalışılmışlardır ve doğal seyirleri, klinikleri, patolojik, genetik ve epigenetik özelliklerine dair bilgi halen kısıtlıdır. Teşhis ve takiplerinde MRG altın standarttır, fakat halen ameliyat öncesi derece tahmini için standart yaklaşımlar mevcut değildir. Tedavilerinde cerrahi rezeksiyon ve ardından radyoterapi standart uygulamadır. Nükslerde mümkün ise reoperasyon ve ışın tedavisi denenmelidir, bunun dışında ışın cerrahisi, Lu-177-DOTA-TATE ve kemoterapiler önerilebilir fakat bunların standart protokollere girmesini sağlayacak somut veriler mevcut değildir. Anahtar Kelimeler : Meningiomlar, Anaplastik meningiomlar, Malign meningiomlar, Derece III meningiomlar