Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Dejeneratif Servikal Spinal Patolojiler ve Tedavi Seçeneklerinde Güncel Yaklaşımlar
Abdurrahim TAŞ1,Abdurrahman AYCAN1,Ramazan PAŞAHAN2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
Dejeneratif Servikal Miyelopati, travmatik olmayan omurilik disfonksiyonunun en yaygın nedenidir. Özellikle yaşlı popülasyonda görülmektedir. 65 yaş üstü bireylerin %70"inden fazlası servikal dejeneratif hastalığın patolojik veya radyolojik belirtilerine sahiptir. DSM"nin klinik prezantasyonu, üst ekstremite disfonksiyonu (sakarlık, letarji, parestezi vb.), alt ekstremite bulguları (dengesizlik, yorgunluk, letarji vb.) ve mesane disfonksiyonu (ani idrar kaçırma) ile ilişkili bir sendrom olarak tanımlanabilir. Manyetik Rezonans Görüntüleme, DSM teşhisi için altın standarttır. Bilgisayarlı tomografi görüntüleme; kemikleşmeyi belirlemede ve cerrahi planlamada esastır. Servikal BT, anterior, posterior veya kombine bir yaklaşımı planlamak için vazgeçilmez bir görüntülemedir. Birincil ayırıcı tanılar; amyotrofik lateral skleroz, multipl skleroz, normal basınçlı hidrosefali ve kafa içi hastalıkları içerir. DSM hastalığı için cerrahi tedavi, giderek kötüleşen denge ve beceri ilerlemesi olan hastalar için birincil tedavi seçeneğidir. Anterior, posterior ve kombine yaklaşım şeklinde uygulanabilen cerrahi yaklaşımlarda asıl hedef, omuriliğin açılması, servikal fizyolojik lordozun düzeltilmesi ve stabilitenin sağlanması olmalıdır. Anahtar Kelimeler : Dejeneratif, Servikal spinal patolojiler, Yaklaşımlar