Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Omurganın Dejeneratif Hastalığında Hareket Koruyucu Cerrahinin Geleceği
Süreyya TOKLU1,Mehmet Yiğit AKGÜN2,Tunç ÖKTENOĞLU2,Ali Fahir ÖZER2
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Koç Üniversitesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Servikal omurganın dejeneratif hastalığı omurganın ilerleyici yaşlanma sürecidir. Omurilik veya kök basısına bağlı belirtiler ve bulgular gösterebilir. Tanıda direkt grafi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve elektrofizyolojik çalışmalardan faydalanılır. İlerleyici nörolojik bulgu olmadıkça genellikle ameliyat dışı tedavi yöntemleri tercih edilir. Konservatif tedaviye cevap vermeyen hastalarda cerrahi tedavi endikasyonu vardır. Cerrahi girişimler servikal diskektomi, korpektomi, laminektomi laminoplasti ve bunların kombinasyonları şeklinde olabilir. Hareket koruyucu cerrahiler füzyon cerrahileri ile karşılaştırıldığında benzer veya daha iyi sonuçlar vermiştir. Ek olarak, Servikal bölgenin çok seviyeli instabilitelerinin oluşturduğu patolojilerde, tıpkı lomber bölgede kullandığımız gibi, servikal pediküler dinamik sistemlerin kullanılmasınının önü açılacak ve popülaritesi giderek artacaktır. Anahtar Kelimeler : Artroplasti, Laminoplasti, Minimal invaziv foraminotomi, Posterior dinamik sistem