Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 2
Non-Spesifik Boyun Ağrısında Üst Ekstremite Fonksiyonlarında Görülen Değişiklikler
Abdulkadir GÖZ1,Sevgi ÖZALEVLI2
1Tarsus Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Mersin, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Kardiyopulmoner Fizyoterapi Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Non-spesifik boyun ağrısı, nörolojik bulgu ve belirgin yapısal patoloji olmaksızın boynun posterior ve lateral kısmında superior nuchael çizgi ile 1. torakal vertebranın spinöz çıkıntısı arasında kalan ağrı olarak tanımlanmaktadır. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Boyun ağrısının üst ekstremite fonksiyonlarını etkilediği düşünülmektedir. En çok etkilenen fonksiyonların el becerileri, kavrama kuvveti, propriosepsiyon ve reaksiyon süresi olduğu bilinmektedir. Kesin nedeni bilinmese de mekanik yükleme, minör periferik sinir hasarı ve dekondüsyonun boyun ağrılı bireylerde üst ekstremite fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini azalttığı bildirilmektedir. Literatürde boyun ağrısı olan hastalar sıklıkla üst ekstremite problemleri yaşadığı belirtilmesine rağmen boyun ile üst ekstremite arasındaki ilişkiyi değerlendiren sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler : Non-spesifik boyun ağrısı, Üst ekstremite fonksiyonları, El becerisi