Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
Korpus Kallosumun Ön Bölümü ve Septal Bölgenin Mikrocerrahi Anatomisi
Barış KÜÇÜKYÜRÜK1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Orta hat yapılarının mikrocerrahi anatomisi henüz tam açıklanamamıştır. Rostrum, genu ve gövde bölümlerini içeren korpus kallosumun ön kısmı ve septal bölgenin kortikal alanları ve çevre dokular ile ilişkisi iyi tarif edilmiş olsa da altlarında seyreden akmadde lifleri ile ilişkileri birtakım tanımlamaların yenilenmesini şart koşmuştur. Ek olarak, kortikal ve subkortikal anatomik tanımlamaların bu bölgelerin işlevleri ile üst üste uyuşmayışı bu konuyu daha belirsiz kılmaktadır. Diğer taraftan, bu alanlar epilepsi ve fonksiyonel nöroşirürjikal cerrahi girişimleri için önem taşımaktadır ve bu nedenle anatomilerinin işlevler ile ilişkisinin iyi tariflenmesi önem taşımaktadır. Bu bölümde korpus kallosumun ön kısmının ve septal bölgenin mikrocerrahi anatomisi konu alınmıştır. Anahtar Kelimeler : Anterior kommissür, Korpus kallosum, Rostrum, Septal bölge