Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 1
ORBİTAL PLASMASİTOMA
Haluk DEDA1 Kutay ÇAKIROĞLU, Ece ÇAKIROĞLU3, Ahmet ERDOĞAN1
1A.Ü.Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD
2Acil Yardım ve Travmatoloji Hast. Nöroşirürji Kliniği
3Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Patoloji Bölümü-Sanatoryum,Ankara
Plasmasitoma olgularında orbital tutulum son derece nadirdir. Bu bildiride maksiller sinüs tavanı ve orbitadan kaynaklanan orbital gelişme gösteren plasmasitoma olgusu bildirilmiştir. Hasta kombine frontotemporal-orbitozigomatik girişim ile opere edilerek total tümör eksizyonu uygulanmıştır. Hastaya postoperatif üç ay sonra çekilen Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tetkikinde rezidü tümör saptanmamıştır. Tek taraflı propitozis cerrahi sonrası kaybolmuştur. Hasta halen nörolojik olarak intakttır. Bu bildiride ayrıca cerrahi girişim tekniği ile birlikte tanı yöntemleri ve tedavi prensipleri yeniden gözden geçirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Plasmasitoma, orbita, frontotemporal-orbitozigomatik girişim