Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 2
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN FÖTAL KORTİKAL GREFTLER ÜZERİNE ETKİSİ
A. Murat KUTLAY1, M. Nusret DEMİRCAN1, Emin ELBÜKEN2, C. ÇINAR BAŞEKİM3, Hüseyin BALOĞLU4, Korkut ALKAN1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deniz ve Sualtı Kliniği, İstanbul
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
4GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
Nöral doku transplantasyonlarında greftin yaşama şansını etkileyebilen bir çok iç ve dış unsur söz konusudur. Transplantasyon sonrasında greftin konakçı ile anatomik bir bütünlük oluşturabilmesi için belli bir süreye gereksinimi vardır. Henüz damarlanması tamamlanmadığı için de greftte en yüksek oranda hücre kaybı bu dönemde olmaktadır. Bu çalışmada transplantasyon sonrası deneklere hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) uygulayarak bu tedavinin greftin gelişimi ve konakçıyla bütünleşmesi üzerine etkilerini araştırdık. Çalışmamızda 30 adet erişkin Wistar albino sıçan kullandık. Sıçanlar her bir grupta 10 adet denek olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Birinci grupta sadece frontal loba boşluk açıldı ve HBOT uygulandı. İkinci grupta lobda yer açılmasını takiben 16 veya 17 günlük fotal sıçan kortikal dokuları transplante edildi. Üçüncü grupta ise aynı şekilde transplantasyonu takiben HBOT uygulandı. HBOT'ne transplantasyon sonrası 1.saatte başlanıldı ve 5 gün devam edildi. Sıçanlara günde iki kez 90 dakika süreyle 2 ATA (atmosphere absolute) basınçlı % 100 oksijen uygulandı. Sıçanlar, ameliyat sonrası 7. günde radyolojik incelemelerini takiben feda edildiler. Radyolojik ve histolojik değerlendirmelerde greftlerin yaşama ve büyüme oranlarının üçüncü grupta daha yüksek olduğu, konakçıyla bütünleşmelerinin yeterli düzeye ulaştığı saptandı. Anahtar Kelimeler : Fotal Korteks, Hiperbarik Oksijen, Sıçan, Transplantasyon